Været i dag:
Jøa Skyet 8
yr.no
Du er her: Hjem > Tjenester > Tjenester A-Å

Tjenester A-Å

Omsorgsbolig

Beskrivelse

Omsorgsbolig er en bolig for deg som er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, alder eller andre helsemessige årsaker.

Boligen er tilpasset for bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta heldøgnsomsorg. Boligen skal være ditt eget hjem. Du betaler husleie og mottar hjemme-tjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Kommunen har et begrenset antall omsorgsboliger, og du kan derfor bli satt på venteliste.

Målgruppe
 • Pleietrengende eldre
 • Kronisk syke
 • Personer med varig funksjonsnedsettelse
Vilkår

Du må:

 • ha behov for tilpasset bolig for å kunne bo i eget hjem
 • ha behov for kontinuerlig oppfølging av helsepersonell
 • bo eller oppholde deg i kommunen
 • selv ønske omsorgsbolig
Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 (Boliger til vanskeligstilte)

Verdighetsgarantiforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Veiledning

For å få omsorgsbolig, sender du søknad til kommunen. Trenger du hjelp, kan kommunen fortelle hva søknaden bør inneholde og hjelpe deg med å søke. Hvis en annen søker på dine vegne, må vedkommende ha fullmakt fra deg.

Saksbehandling
 • Pleie og omsorg utreder saken – herunder behov for tjenester og eventuelle hjelpemidler, - og i den sammenheng hva som må foreligge / være montert før flytting kan gjennomføres.  
 • Søknadene vurderes i tildelingsnemda. Bolig blir tildelt, avslått eller søker settes på venteliste.
 • Det sendes ut tilbud om bolig og husleiekontrakt. I brevet til boligsøker skal det fremgå om søknaden er innvilget, avslått eller om søker er satt på venteliste.
 • Ved avslag og venteliste skal begrunnelse fremkomme i brevet.
 • Innflytting gjennomføres av bruker/pårørende.
 • Pleie og omsorg bistår bruker / pårørende ved behov
 • Klage

  Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

  Los-ord
  Omsorgsbolig, omsorg, omsorgstjenester, bolig, tilrettelagt, bevegelseshemmede, bevegelseshemmet, bevegelseshemning, bevegelseshemming, beboer, pasient, omsorgsleilighet, hjemmetjeneste, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, pleie, eldre, funksjonshemmet, psykiatri, sosialtjeneste, husleie, sykdom, funksjonshemming, funksjonshemning, handicap, handikap, skade, ulykke, omsorgstrengende, pleietrengende, pleiemottaker, omsorgsmottaker, funksjonsnedsettelse, livsløpsstandard, universell utforming, universelt utformet, rullestol, rullator, rullestoltilpasset

  DebugView   v2